Procedury bezpieczeństwa od 01.09.2021 r. na terenie ZSO Nr 1 w Kwidzynie

 1. Na teren szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  1. W przypadku wątpliwości pracownik szkoły może dokonać pomiaru temperatury za pomocą termometru bezdotykowego.
 2. Na teren szkoły nie może wejść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Wejście na teren szkoły odbywa się wyznaczonymi wejściami:
  1. wejście nr 1 – od ul. Konarskiego;
  2. wejście nr 2 – od ul. Gimnazjalnej;
  3. wejście nr 3 – od dziedzińca szkolnego;
 4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową)
 5. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej ( zgodnie z aktualnymi przepisami prawa ) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
 6. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, do momentu zajęcia miejsca w klasie.
  1. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie lekcji, nawet po zajęciu miejsca przy ławce.
 7. Przy wejściach do szkoły oraz w klasach znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%), którego należy użyć wchodząc do szkoły.
 8. Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Należy unikać tworzenia się grup uczniów/osób na terenie szkoły oraz przed szkołą.
 10. Przy wejściach do szkoły znajdują się informacje:
  1. dotyczące objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu;
  2. zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej;

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kwidzynie

 1. Chopina 40, 82-500 Kwidzyn

osoby do kontaktu: Pracownicy Oddziału Epidemiologii

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży: Agnieszka Dymek

tel. 55  279 38 15; 55 279 33 15

tel. alarmowy: 697 038 700

e –mail: psse.kwidzyn@pis.gov.pl

(dostępny 7 dni w tygodniu)

 1. zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego;

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy  w Gdańsku,

 1. Smoluchowskiego 18

tel. 58 341 55 47

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni,

 1. Powstania Styczniowego 9B

tel. 58 699 85 78

Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku, ul. Polanki 117

tel. 58 552 63 18

 

 1. zawierające numery telefonów do służb medycznych;

E- porada NFZ

800 190 590

 1. zawierające numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny
i zdrowia

+ 48 222 500 115

 

 1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 2. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie:
  1. Uczniowie 1 LO;
  2. Nauczyciele 1 LO;
  3. inni pracownicy administracji i obsługi szkoły;
  4. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 3. Rodzice uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
 4. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione.
 5. Wszystkie inne osoby wchodzące na teren szkoły zobowiązane są do: osłony ust i nosa, dezynfekcja rąk oraz bezpośredniego kierowania się do sekretariatu szkoły.
 6. W sprawach bieżących w pierwszej kolejności należy kontaktować się ze szkołą za pośrednictwem:
  1. dziennika elektronicznego;
  2. poczty elektronicznej: sekretariat@zsokwidzyn.pl;
  3. telefonicznie: 55 279 39 35;

Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7:00 – 15:00.

 1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 2. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,
  w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 3. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,
  w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 4. W przypadku lekcji, na których niezbędne jest korzystanie przez grupę uczniów z tych samych pomocy dydaktycznych np. jednego słownika, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować uczniów o konieczności korzystania z niego przed i po skorzystaniu z danej pomocy dydaktycznej.
 5. Procedury wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 roku i obowiązują do odwołania.
 6. Dyrektor ZSO Nr 1 w Kwidzynie ma prawo do wprowadzania zmian w w/w procedurach.
 7. Z powyższymi procedurami zaznajamia się pracowników szkoły, uczniów oraz rodziców i opiekunów prawnych uczniów.