Terminy rekrutacji

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
13.05.2019 r. – 18.06.2019 r. 12.07.2019 r. – 14.08.2019 r.
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do 06.06.2019 r. do 31.07.2019 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej do 10.06.2019 r. do 01.08.2019 r.
4. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły do 19.06.2019 r.
5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego kopie lub oryginał – powyższe dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym 21.06.2019 r. – 25.06.2019 r.
6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach
13.05.2019 r. – 04.07.2019 r. 12.07.2019 r. – 14.08.2019 r.
do godz. 9:00
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
05.07.2019 r. godz. 10:00 16.08.2019 r. godz. 10:00
8. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie do 08.07.2019 r. do 21.08.2019 r.
9. Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
do 10.07.2019 r. do godz. 14:00 do 28.08.2019 r. do godz. 14:00
10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12.07.2019 r. godz. 12:00 29.08.2019 r. godz. 15:00
11. Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym 12.07.2019 r. – 08.08.2019 r. 29.08.2019 r. – 25.09.2019 r.
12. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole Niezwłocznie,
nie później niż 15.07.2019 r.
Niezwłocznie,
nie później niż 30.08.2019 r.