Terminy rekrutacji

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami od 11.05.2020 r. do 23.06.2020 r. do godz. 15:00 od 22.07.2020 r. do 27.07.2020 r. do godz. 15:00
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej sportowej od 11.05.2020 r. do 20.05.2020 r. do godz. 15:00 od 22.07.2020 r. do 27.07.2020 r. do godz. 15:00
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 26.06.2020 r. do 30.06.2020 r. do godz. 15:00  
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły

ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez

kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 24.06.2020 r. do 29.07.2020 r.
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach do 10.07.2020 r. do 16.08.2020 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 13.07.2020 r. 17.08.2020 r.
7. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 11.05.2020 r. do 14.07.2020 r. od 22.07.2020 r. do 18.08.2020 r.
8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 13.07.2020 r. do 20.07.2020 r. do godz. 15:00 od 17.08.2020 r. do 21.08.2020 r. do godz. 15:00
9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21.07.2020 r. do godz. 14:00 24.08.2020 r. do godz. 14:00
10. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Pomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 21.07.2020 r. 24.08.2020 r.
11. Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 22.07.2020 r. do 25.08.2020 r.
12. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 28.07.2020 r. do 31.08.2020 r.
13. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
14. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 7 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
15. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły