Rodo

 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie zwany dalej Szkołą.

            Dane kontaktowe:

            Konarskiego 12

            82-500 Kwidzyn

            e-mail: sekretariat@zsokwidzyn.pl

            tel: 55 279 39 35

 1. Przedstawicielem Szkoły jest dyrektor – Joanna Poźniak
 2. Dane osobowe dotyczą:

            Pracowników Szkoły,

            Uczniów/słuchaczy Szkoły,

            Rodziców / opiekunów prawnych uczniów / słuchaczy Szkoły,

 1. Inspektorem Ochrony Danych Szkoły jest Aleksandra Czarnobaj

            Dane kontaktowe: tel. 602 255 075

                                              e-mail: iod@e-atc.pl.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w Statucie Szkoły na podstawie:

obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej      administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 1. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w Statucie Szkoły, a po tym czasie okres oraz zakres określony jest przepisami prawa.
 3. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa.
 4. Osoba, której dane osobowe przetwarza Szkoła, posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Dane osobowe nie są przetwarzane przez Szkołę w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
 6. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. Wyjątek stanowi sytuacja przewidziana przepisami prawa krajowego.