Rekrutacja Erasmus+ – prezentacje o szkole w języku angielskim

Trzecim etapem w rekrutacji do projektu Erasmus+ „Sports and Diversity” był konkurs na prezentację o szkole w języku angielskim, zorganizowany przez koordynatora projektu, Gabrielę Olea Martin.
Cele konkursu to:
– zainteresowanie uczniów historią własnej szkoły,
– kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
– poznanie tradycji i historii szkoły,
– rozwinięcie w uczniach umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów źródłowych,
– rozwijanie zdolności wykorzystania dostępnych materiałów fotograficznych i innych dokumentów do opracowania prezentacji wideo,
– promowanie talentów młodzieży,
– tworzenie trwałej więzi ze szkołą,
– motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej,
W konkursie można było zdobyć max 30 punktów w rekrutacji do projektu Erasmus+ „Sport i Różnorodność”. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa brała pod uwagę kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału, a także:
1. Poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji informacji.
2. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
3. Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści.
4. Kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału,
5. Techniczną poprawność wykonania prezentacji.
Oceny prac dokonała, powołana przez Organizatora komisja konkursowa, w składzie:
Gabriela Olea Martin – przewodnicząca, Piotr Opacian – członek komisji.
Pierwsze miejsce uzyskała Maja Ostrowska z klasy IB – 30 punktów. Drugie miejsce zajęła Aleksandra Reszka z klasy IIB – 20 punktów. Trzecie miejsce przypadło Sandrze Sobczak z klasy IA – 10 punktów.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!!! Wyniki I etapu rekrutacji zostaną ogłoszone we wtorek 20 listopada 2018r o godz 10:35 w sali 24. Obecność wszystkich osób, biorących udział w rekrutacji jest obowiązkowa!!! Proszę przygotować się do zdjęcia grupowego.
Prezentacje:

 I miejsce:

II miejsce:  

III miejsce: