Międzynarodowy konkurs na logo projektu Erasmus+ „SPORT I RÓŻNORODNOŚĆ”

I. Cele konkursu:

– rozwinięcie w uczniach umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów źródłowych;

– rozwijanie zdolności wykorzystania dostępnych materiałów fotograficznych i innych
dokumentów do opracowania logo;

– promowanie talentów młodzieży;

– motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej;

– zdobycie max 20 punktów w rekrutacji do projektu Erasmus+

II. Organizator:

Organizatorem konkursu jest: Gabriela Olea Martin – koordynator projektu

III. Uczestnicy konkursu: Uczestnikami konkursu są obowiązkowo uczniowie ZSO nr 1 w Kwidzynie, którzy wcześniej wzięli udział w I etapie rekrutacji i znaleźli się na liście głównej. W konkursie mogą też brać udział uczniowie z listy rezerwowej.

IV. Sposób przygotowania prac:

 1. Logo projektu może być stworzona za pomocą dowolnego programu w rozszerzeniu jpg.
 2. Format logo: A4
 3. Logo musi zawierać informacje w języku angielskim: tytuł projektu, 6 krajów partnerskich, daty 2018/2020,
 4. Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia.
 5. Prace należy dostarczyć drogą elektroniczną na e-mail: sportsanddiversity@gmail.com
 6. Do każdej pracy należy dołączyć dane: imię i nazwisko autora, klasa, adres elektroniczny autora pracy.
 7. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.
 8. Konkurs na logo projektu jest konkursem międzynarodowym, w którym uczestniczą uczniowie z krajów partnerskich.
 9. Zwycięzca zostanie wybrany drogą głosowania online.

V. Zasady oceny przygotowanych prac:

Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie max 20 punktów w rekrutacji do projektu Erasmus+ „Sport i Różnorodność”.
Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału, a także:

 1. Poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji informacji.
 2. Przejrzysty i uporządkowany układ.
 3. Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści.
 4. Kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału,
 5. Techniczną poprawność wykonania logo.

Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich prezentowania na stronie projektu oraz na stronie ZSO nr 1 w Kwidzynie..

Oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa, w składzie:

Gabriela Olea Martin – przewodnicząca

Piotr Opacian – członek komisji

VI. Nagrody:

1.Organizator konkursu przewiduje przyznanie trzem najlepszym prezentacjom następujących punktów:

 1. 20 pkt
 2. 15 pkt
 3. 10 pkt

Za udział w konkursie uczniowie otrzymują 5 pkt. Udział osób z listy głównej jest obowiązkowy. Udział osób z listy rezerwowej jest dobrowolny. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu: REGULAMIN LOGO. Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia.