Stypendia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przyznane!!!

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki w 2020 roku

Miło nam poinformować, że uczniowie I LO , Maja Ostrowska i Aleksander Sarzyniak z klasy III B

o profilu matematyczno-fizycznym, otrzymali Stypendium Ministra Edukacji i Nauki (stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania), za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020 . Uczniowie naszej szkoły znaleźli się wśród 550 najlepszych uczniów w Polsce.

Stypendium Edukacji i Nauki (ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) może być przyznane uczniowi szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

  1. laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
  2. laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
  3. uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
  4. uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
  5. uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!!