Ważne terminy dotyczące rekrutacji do klas I

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub kopia) oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje. od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 19 lipca 2023 r. do godz. 15.00
3. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, od 20 lipca 2023 r.

do 26 lipca 2023 r. do godz. 15.00

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 27 lipca 2023 r. do godz. 14.00