REKRUTACJA DO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W KWIDZYNIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Kryteria naboru kandydatów do klas pierwszych do

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA
D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z póżn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
  • Zarządzenie Nr 3/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2020/2021.

 

Klasa Profil/ zawód Obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
A prawniczo – językowy

 

1)    Język polski

2)    Matematyka

3)    Język obcy II.1 (symbol na świadectwie)

4)    Wiedza o społeczeństwie

B politechniczno – ekonomiczny 1)    Język polski

2)    Matematyka

3)    Informatyka

4)    Fizyka

C pedagogiczno – psychologiczny 1)    Język polski

2)    Matematyka

3)    Język obcy II.1 (symbol na świadectwie)

4)    Biologia

 

Terminy rekrutacji: TERMINARZ

Wersja do druku: Rekrutacja I LO